תנאי שימוש – שירות Cibus | Pluxee

תנאי שימוש – שירות Cibus | Pluxee

תנאי שימוש – שירות Cibus | Pluxee

הגדרות

 "החברה" : פלאקסי ישראל בע"מ, ח.פ. 512768706, רח' המלאכה 5 ,נתניה.

"תנאי השימוש": התנאים האמורים להלן.

"השירות": שירות Cibus | Pluxee המאפשר למשתמש בו לרכוש באמצעות הכרטיס (כהגדרתו להלן) מוצרים ושירותים ממסעדות בהסדר (כהגדרתן להלן) ו/או באמצעות אתר האינטרנט ו/או באמצעות הזמנה טלפונית ו/או באמצעות האפליקציה ו/או באמצעות רכישה במסעדות בהסדר עצמן.

"מסעדות בהסדר": מסעדות, בתי אוכל, מכונות ממכר מזון וכל ספק מולם התקשרה ו/או מתקשרת החברה מעת לעת לטובת פעילותה, וכפי שיופיע באתר האינטרנט של החברה.

"אתר ההזמנות": cibus.pluxee.co.il 

 ו/או consumers.pluxee.co.il

"האפליקציה": pluxee ו/או Cibus Pluxee

"המשתמש": עובד או מורשה מטעם בית העסק אשר בית העסק הקים עבורו חשבון משתמש (כהגדרתו להלן) ע"י הקמה ישירה או ע"י פנייה לחברה ומסר לו את פרטי ותנאי השימוש בשירות באמצעות הכרטיס (כהגדרתו להלן) או תג העובד של המשתמש, אליו הוצמד חשבון משתמש (כהגדרתו להלן)

"בית עסק": חברה או התאגדות משפטית אחרת, אשר התקשרה בהסכם למתן שירותים עם החברה לקבלת שירותים מהחברה ובכלל זה ניהול שירותי הסעדה ארגוניים.

"חשבון משתמש": כל חשבון שהוקם עבור המשתמש בשירות ע"י החברה  או ע"י בית העסק בו עובד המשתמש, במערכת של החברה ,המאפשר שימוש בשירות כהגדרתו לעיל. חשבון המשתמש יכלול את פרטי המשתמש והגישה לשירות, קרי שם משתמש, סיסמא ושם בית העסק בו עובד המשתמש.

"הכרטיס": כרטיס מגנטי אשר הונפק על ידי החברה ו/ או על ידי בית העסק עבור המשתמש, אליו הוצמד חשבון המשתמש (כהגדרתו לעיל) ובאמצעותו רשאי המשתמש לעשות שימוש בשירות.

 אופן השימוש בשירות

 1. המשתמש יקבל את פרטי הגישה לשירות מבית העסק בו הוא עובד ו/או ע"י החברה , המשתמש יוכל לעשות שימוש בשירות באמצעות אחת או כל האפשרויות הבאות: אתר ההזמנות, האפליקציה, הכרטיס/תג עובד. הכרטיס יחולק למשתמש על ידי בית העסק בו הוא עובד, בהתאם להסכם בו התקשר בית העסק מול החברה ,ולפיו רכישת מוצרי מזון ממסעדות בהסדר באמצעות הכרטיס או תג העובד תחוייב בחשבון המשתמש ע"י חשבון בית העסק, בהתאם להגדרות הקבועות בהסכם כאמור, לרבות מגבלת סכום לביצוע עסקאות בכל כרטיס או תג עובד על ידי המשתמש.
 2. עם קבלת פרטי הגישה לשירות ו/או כרטיס על המשתמש לשנות את סיסמת הגישה למערכת דרך אתר ההזמנות.
 3. רשימת המסעדות שבהסדר הינה כמופיע באתר המסחרי של החברה, וכפי שתהיה מעת לעת. באחריות המשתמש להתעדכן מי המסעדות אשר עדיין כלולות ברשימה כאמור, אופיין וטיבן, ובכלל זה תוקף תעודת הכשרות של מי מהמסעדות, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בעניין זה.
 4. כחלק מאמנת השירות, החברה מתחייבת:

4.1   לעדכן את המשתמשים מיד ובסמוך לביצוע עסקת חיוב חשבון המשתמש. דיווח זה יימסר למשתמש באמצעות המייל שנמסר לחברה ע"י בית העסק ו/או ע"י המשתמש.

4.2   לעדכן את המשתמשים ובתי העסק בדבר הצטרפותן של מסעדות חדשות אחת לחודש.

4.3   לעדכן את המשתמשים ובתי העסק אודות הנחות, הטבות ומבצעים שהחברה מקבלת מהמסעדות לטובת המורשים ובתי העסק.

4.4   לעדכן את בתי העסק והמורשים בדבר תוקף כשרותן של המסעדות ולהציג בפני המשתמשים ובתי העסק את רשימת המסעדות בעלי תעודת כשרות בתוקף. מובהר ומוסכם שאין כדי הצגת המסעדות כדי ראיה מוחלטת וודאית. אין כיום בישראל מערכת אכיפה ודיווח בדבר תקפות תעודת כשרות ועל כן אין וודאות בדבר תקפות תעודות שהוצגו בפני החברה.

4.5   עדכון המורשים ובתי העסק הינו חלק מהותי מאמנת השירות הממקסם את התועלות של בתי העסק והמורשים, ע"י הפחתת עלויות מחירי הארוחות במסעדות, הגדלת מגוון המסעדות לרשות בתי העסק והמורשים, ואספקת מידע עדכני ואמין ככל שניתן לתועלת המשתמשים ובתי העסק.

4.6   עדכון המשתמשים באמצעות המייל לא יחשב כספאם לכל דבר ועניין. המשתמש יהא רשאי להסיר את כתובת המייל לקבלת עדכונים. כל עוד לא התקבל אצל החברה הודעה מהמורשה המורה לה להסיר את המשתמש מרשימת הדיוור הרי שהחברה תמשיך לשלוח עדכונים כאמור לעיל מבלי שתעמוד למורשה טענה בדבר דואר ספאם.

4.7 מוצהר ומוסכם שאין בהפסקת עבודתו של המשתמש בבית העסק תנאי להפסקת משלוח העדכונים למייל המורשה, כל עוד לא התקבלה הודעה בכתב מבית העסק המורה לחברה לגרוע את המורשה מרשימת העובדים או המורשים מטעמו.

 1. המחזיק יהא רשאי לעשות שימוש בשירות ולרכוש מוצרים ושירותים ממסעדות ההסדר באופן הבא:

5.1   ביצוע עסקה במסעדות ההסדר – ביצוע עסקה באמצעות הכרטיס ו/או תג עובד במסעדה עצמה. המחזיק ימסור את הכרטיס ו/או תג העובד בתום הארוחה, הכרטיס ו/או תג העובד ייסלק באמצעות מסוף הנמצא במסעדת ההסדר וחשבון המשתמש המשויך לכרטיס ו/או לתג העובד יחויב בסכום העסקה. במקרה בו קיימת תקלה בתקשורת בין המסוף לבין מחשבי החברה תבוצע העסקה בשובר ידני.

5.2   ביצוע עסקה באתר ההזמנות – הזמנת ורכישת מוצרים ושירותים על ידי המשתמש באתר ההזמנות תתבצע באמצעות הקלדת שם המשתמש, הסיסמא של המשתמש ושם בית העסק בו הוא עובד, וחשבון המשתמש יחויב בסכום העסקה.

5.3   ביצוע עסקה באפליקציה – המחזיק רשאי להוריד ולהתקין למכשיר הסלולר שלו את האפליקציה, ולבצע הזמנה ורכישת מוצרים.

5.4.  ביצוע עסקה באמצעות הפקת קוד דיגיטלי (קוד תשלום סלולרי) שיימסר לבית העסק/למסעדה בעת ביצוע העסקה; יובהר כי הקוד הדיגיטלי תקף למשך כ- 15 דקות מרגע הפקתו.

5.5. המשתמש מאשר כי ידוע לו כי חלק מבתי העסק מאפשרים לבצע רכישות באמצעות הכרטיס ו/או המערכת בימים ובשעות מסוימות בלבד, ובאחריותו לוודא כי ניתן לעשות שימוש בכרטיס ו/או במערכת טרם ביצוע הזמנה/רכישה כלשהי באמצעות אלה

 1. במקרה בו המשתמש ביצע עסקאות בשירות בסכום העולה על הסכום אשר הוגדר בין החברה לבין בית העסק בו עובד המשתמש (ההפרש בין סכום העסקה לבין הסכום המותר יכונה להלן "יתרת הסכום") ישלם המשתמש במעמד ביצוע העסקה במסעדת ההסדר את יתרת הסכום בכל צורת תשלום אשר תוסכם בין המשתמש למסעדה. במקרה של צירוף כרטיס אשראי של המשתמש לשירות, באמצעות אתר ההזמנות או האפליקציה, תנוכה יתרת הסכום מכרטיס האשראי של המשתמש שצורף.
 2. ביקש המשתמש לצרף אשראי יוכל לעשות כן באמצעות אתר ההזמנות או האפליקציה, יידרש להצמיד, במסך ייעודי באתר ו/או באפליקציה, אמצעי תשלום אשר ישמש לצורך תשלומי יתרת הסכום (כהגדרתו לעיל).

אחריות במקרה של אובדן/גניבה של הכרטיס או של חשיפת פרטי גישה למערכת

 1. המשתמש מאשר כי ידוע לו שגניבה או אובדן של כרטיס עלולים לגרום נזק לחברה. המשתמש מתחייב כי במקרה של אובדן/גניבת כרטיס עליו לנקוט צעדים סבירים למציאת הכרטיס או לבטלו באחת מהדרכים הבאות: פנייה לאיש הקשר (מנהל מערכת) במקום עבודתו או ישירות לחברה באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני לכתובת:general.il@pluxeegroup.com
  ו/או באמצעות הודעה בפקס לשרות הלקוחות במספר: 09-9517177.
 2. החברה תנפיק כרטיס חלופי במקום הכרטיס שאבד/נגנב כמפורט בהסכם בו חתם בית העסק מול החברה.
 3. מוסכם בזאת, כי עד למועד ביטול הכרטיס כאמור בסעיף 8 לעיל, המשתמש יישא באחריות לשימוש בכרטיס, לרבות חיוב חשבון המשתמש בגין עסקאות שבוצעו באמצעותו (בעצמו ו/או באמצעות בית העסק בו המשתמש עובד). כל שימוש בכרטיס לאחר הודעה על ביטולו, לא יחייב את המשתמש בתשלום בגין העסקאות.
 4. באחריותו הבלעדית של המשתמש להקפיד על שמירת סיסמאות וקודי הגישה למערכת בחשאיות מוחלטת ולמסרם רק למורשים מטעמו. בכל מקרה של חשש כי סיסמא או קוד גישה נחשפו, מוטלת האחריות הבלעדית על המשתמש להיכנס למערכת באמצעות אתר ההזמנות ולהחליף את הסיסמה ו/או הקוד שנחשף.

פטור מאחריות

 1. החברה לא תהא אחראית בשל אובדן, גניבה או העברה של הכרטיס או בשל שימוש כלשהו שייעשה בשירות או בחשבון המחזיק, לרבות בשל טעויות, שגיאות או מחדלים בביצוע עסקאות באמצעותם אלא אם הבעיה נובעת מתקלה במערכת.
 2. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 12 לעיל, המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי החברה עוסקת בתחום הסעדה ארגונית אולם אין היא עוסקת בתחום ה"מזון", לרבות כך כי איננה יצרנית מזון, איננה מוכרת ו/או משווקת מזון ו/או מפרסמת מזון, ולכן אין לה כל שליטה ו/או אחריות ככל שהדברים נוגעים למזון הנרכש במסגרת השירות לרבות במסעדות ההסדר, לרבות כך שאין לה אחריות ו/או שליטה טיב המזון, ייצורו, טריותו, כשרותו וכן התאמתו לתיאור במידע שניתן ביחס אליו וכו'. אי לכך המשתמש מצהיר כי הוא מוותר באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לעניינים המנויים בסעיף 13 זה, בפרט בכל הקשור ו/או הנוגע למזון הנרכש במסעדות ההסדר, טריותו, איכותו, ייצורו כשרותו וכו'.

אחריות ושיפוי

 1. החברה מפעילה מיזם בתחום הפרסום, המכירה והשיווק ומתן שירות לארגונים וחברות (בעיקר בתחום ההסעדה הארגונית) וכאמור אינה עוסקת בתחום המזון, ולפיכך יחולו, בין היתר, ההוראות שלהלן:

14.1. החברה  אינה ולא תהיה אחראית בשום נקודת זמן ובשום צורה ואופן לכל מצג ולכל מידע באתר שהתקבל מבית העסק/ספק המזון/המסעדן, נגישותו, טיב המזון, ייצורו, איכותו, כשרות המזון, תנאי אחסונו, מרכיביו, רכיבים אלרגנים כלשהם הכלולים בו, תיאורו כמנה צמחונית או טבעונית או נטולת גלוטן, מחירו, אופן המשלוח והובלתו, זהות חברת המשלוחים, מועדי המשלוח, דמי המשלוח וזמני הגעתו, אריזתו וכדומה.

14.2. החברה  אינה ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד, אשר יגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי בכל הקשור ו/או הנוגע לסימון ו/או לתיוג המזון (לרבות כזה המופיע לצד מנות המזון), לרבות בשל העובדה כי אלה נכתבו על ידי בית העסק/ספק המזון/המסעדן ו/או ואלה בהנחיותיו/הוראותיו, וככאלה כל הנתונים ביחס למזון בכלל וסימונו/תיוגו כנ"ל אינם מחייבים את החברה  עצמה.

14.3. החברה  אינה מעורבת בהכנת המזון ו/או ברכישת חומרי הגלם להכנתו והסימון מוצג על בסיס מידע שהתקבל מבית העסק/ספק המזון/המסעדן בלבד. כך לדוגמא, מקום שנכתב כי המזון "ללא גלוטן" הדברים נעשים לבקשת המסעדן ללא שיש בידי החברה  אפשרות לבדוק עובדה זו ולאמת אותה;

14.4. לחברה  אין ולא תהא כל אחריות במישרין ו/או בעקיפין לכל מחדל ו/או נזק ו/או פגיעה בריאותית שתיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כתוצאה מאכילתו של המזון; כל תלונה ו/או תביעה ו/או דרישה שיפנה משתמש לחברה , אשר מקורה במעשה ו/או במחדל של בית העסק הקשור לסימון ו/או תיוג מוטעה של המזון המוצג תהיה באחריותו הבלעדית של בית העסק והחברה  לא תישא באחריות כלשהי בגין מעשה ו/או מחדל כאמור.

הצהרת פרטיות ודיוור ישיר

 1. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו והוא מסכים לכך, כי לצורך הנפקת הכרטיס על שמו ופתיחת חשבון משתמש במערכות החברה ,פרטיו האישיים נמסרים באופן ישיר על ידו ו/או על ידי בית העסק בו הוא עובד, לרבות שמו, מספר זיהוי (ת.ז. או מספר עובד) כתובת דוא"ל ומס' טלפון סלולרי, וכי פרטים אלו ישמשו את החברה כאמור במדיניות הפרטיות שלה הזמינהבכתובת. למען הסר ספק יובהר, כי הודעות לצורך העברת מסרים שונים למשתמש כמפורט בסעיף 4 לעיל אשר יישלחו למחזיק באמצעות הדוא"ל אינן מהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון 40), התשמ"ב-1980.
 2. מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 15 לעיל, המשתמש מצהיר כי עם השלמת רישומו לשירות ובמתן אישורו לתנאי השימוש האמורים, ידוע לו, הוא מסכים ומאשר שיישלחו אליו, באמצעות כתובת הדוא"ל ו/או הטלפון שלו, וכן, ככל שיעשה שימוש באפליקציה, באמצעות הודעות בדחיפה (push notifications), מסרים שונים על ידי החברה, לרבות דברי פרסומת, הקשורים בשימוש בשירות ובהטבות שונות הנובעות מעצם היותו משתמש של השירות. המשתמש יוכל להסיר את עצמו מהאפשרות לקבל מסרים כאמור באמצעות קישור ייעודי להסרה בהודעות שיישלחו לטלפון או לכתובת הדוא"ל שלו, או באמצעות הגדרות מכשיר הטלפון הנייד שלו בכל הנוגע להודעות בדחיפה באפליקציה.

כללי

 1. החברה שומרת על זכותה לשנות בכל עת ומפעם לפעם, את הוראות תנאי השימוש, על כל סעיפיהם, והכל כפי שתמצא לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. תנאי שירות אלו הינם חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות של המשתמש המבקש לעשות שימוש בשירות. עם רישומו לשירות כאמור בתנאי שימוש אלו, מקבל על עצמו המשתמש גם את תנאי השירות האמורים ומתחייב לפעול על פיהם. כל משתמש בשירות יחשב כמי שקרא והסכים לכל הוראות תנאי השימוש.
 3. דרכי פרסום של החברה: הודעות החברה בכל דבר ועניין הנוגע לשירות לרבות, אך לא רק, בעניין שינוי ו/או הוספה ו/או גריעה שייעשו ו/או שבכוונת החברה לבצע, בתנאי השירות ו/או ברשימת המסעדות בהסדר ו/או בכל דבר ועניין הנוגע לשירות ו/או להפסקתו, ייעשו ע"י החברה באופן ובדרך כפי שהנהלת החברה תמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, פרסום באתר ההזמנות ו/או במסעדות בהסדר ו/או לוח המודעות של בית העסק בו עובד המשתמש ו/או באחד מאמצעי התקשורת ו/או באמצעות דיוור ישיר הכל לפי בחירת הנהלת החברה, ייחשב כמספק והמשתמש לא יישמע בטענה כי לא ידע אודות האירוע נושא הדיווח ו/או הפרסום כאמור ובלבד שחלפו שני (2) ימי עסקים מעת פרסומו.
להצטרף לסיבוס

ארוחות, הנחות והטבות ב-9,500+ מסעדות ובתי עסק! כדי לשמוע עוד על כל מה שיש לסיבוס לתת לכם, נשמח לחזור אליכם.

בתור מי תצטרפו?
מחפשים עוד סיבות?
עשינו תיאבון לסיבוס במשרד?
הצטרפו ל-5,300 חברות שכבר נהנות מאוכל טוב ועוד המון הטבות
שדות המסומנים ב* הינם שדות חובה
Boost your employees
הצטרפו לנבחרת המסעדות של סיבוס
השאירו פרטים כדי להתחיל ליהנות מחשיפה יומיומית לעשרות אלפי לקוחות
שדות המסומנים ב* הינם שדות חובה
Boost
your
business