תקנון שימוש באתר ובאפליקציה

תקנון שימוש באתר ובאפליקציה

תקנון שימוש באתר ובאפליקציה

ברוכים הבאים לאתר Cibus Pluxee שכתובתו cibus.pluxee.co.il ו/או consumers.pluxee.co.il ("האתר") ולאפליקציית Cibus Pluxee ("האפליקציה") המנוהלים ומופעלים על-ידי חברת פלאקסי ישראל בע"מ, ח.פ. 51-276870-6 מרחוב המלאכה 5, נתניה ("החברה").

הגישה לאתר ולאפליקציה והשימוש בהם, ובכלל זה בשירותים השונים המוצעים בהם ("השירותים"), כפופים לתקנון המפורט להלן ("התקנון"), המסדיר את היחסים בין החברה לבין המשתמש באתר ובאפליקציה (להלן: "משתמש" או "אתה"). הרישום לאתר ולאפליקציה או עצם השימוש בהם מעידים על הסכמתך לתקנון, ולכן הינך מתבקש לקרוא אותו בקפידה.

1. אודות האתר והאפליקציה

 1.1 האתר והאפליקציה מספקים פלטפורמה המאפשרת ביצוע עסקאות בין המשתמש לבתי האוכל ("העסקה") לרבות לצורך הזמנות מבתי האוכל וארגון אירועים בבתי האוכל ("האירועים"), כמפורט בתנאי השימוש של האתר אשר זמינים בכתובת cibus.pluxee.co.il  ("תנאי השימוש").

1.2 האתר והאפליקציה מאפשרים למשתמש לרכוש, בין היתר, באמצעות שימוש בחשבון שנפתח למשתמש מוצרים מבתי אוכל, מסעדות, מכונות ממכר מזון וספקים אחרים, כמפורט באתר ובאפליקציה. רשימת הספקים מתעדכנת מעת לעת ("בתי האוכל").

1.3 מובהר, כי החברה אינה צד לכל עסקה שהיא ולכל התקשרות בינך לבין בתי האוכל, לרבות במקרה בו העסקה יצאה אל הפועל בעקבות מידע שפורסם או נמסר באמצעות האתר והאפליקציה ולרבות במקרה שהעסקה בוצעה באמצעות שירותי האתר והאפליקציה השונים (כמו למשל, על ידי תשלום באמצעות האתר והאפליקציה). כמו כן, מובהר כי פרסום בתי האוכל אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את המוצרים המוצעים על ידי בתי האוכל וכי החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בנוגע למוצרים הנרכשים מבית האוכל, לרבות לטיב המוצרים ו/או לכשרות.

2. רישום לאתר ולאפליקציה

2.1 השימוש באתר ובאפליקציה או באיזה מהשירותים המוצעים במסגרתם עשוי להיות מותנה בפתיחת חשבון ("החשבון"). לצורך פתיחת החשבון יופק למשתמש ע"י בית העסק (כהגדרתו בסעיף 10 להלן) או ע"י Cibus | Pluxee שם משתמש וסיסמא. על המשתמש למסור פרטים כגון שם, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, כתובת פרטית, כתובת חברה, פרטי כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות ופרטים מזהים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת, אם על ידיו ואם ע"י בית העסק שביקש את פתיחת החשבון.

2.2 הנך מתחייב/ת כי (א) הפרטים שיימסרו על ידך או ע"י בית העסק שביקש את פתיחת החשבון, יהיו נכונים ומדויקים ולא ייעשה כל שימוש באתר ובאפליקציה תוך שימוש בזהות בדויה או התחזות לאחר; (ב) שם המשתמש שתבחר בו לא כפוף לזכויותיו של אדם אחר; (ג) לא תעשה שימוש בשם משתמש של אדם אחר; ו- (ד) במקרה של שינוי פרטים או אם ישנו חשש שנעשה שימוש בלתי מורשה בנתוניך, תדווח על כך לאלתר לחברה באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני לכתובת CS.IL@pluxeegroup.com .

3. ביצוע הזמנות באמצעות האתר ו/או האפליקציה

3.1 המשתמש יוכל לבצע הזמנת משלוח או איסוף עצמי.

3.2 המשתמש יכול לצרף את פרטי האשראי האישי שלו לחשבון שלו, באמצעות אתר ההזמנות ו/או האפליקציה, אם לצורך השלמת התקציב האישי שלו אשר הוקצב לו ע"י בית העסק ("התקציב האישי"), ואם לצורך של תשלום כל העסקאות במלואן באמצעות החשבון שלו.

3.3 בעת צירוף פרטי אשראי לחשבון המשתמש, יגדיר המשתמש את יתרת הסכום המקסימלית בה יוכל לעשות שימוש, כלומר, מהו הסכום הכספי הכולל והמרבי אשר יעלה על הסכום הכספי של התקציב האישי לביצוע עסקאות באמצעות חשבונו ("יתרת הסכום"). בפני המשתמש תעמוד הבחירה לגבי יתרת הסכום והוא יהא זכאי לבחור בין תקרה יומית עד לסכום כולל של 250 ₪ לבין תקרה חודשית עד לסכום כולל של 2,900 ₪. החברה שומרת על זכותה לשנות את תקרת סכומים אלה בכל עת, לרבות הקטנתם.

3.4 במקרה בו המשתמש ביצע עסקאות בסכום העולה על התקציב האישי תנוכה יתרת הסכום מכרטיס האשראי של המשתמש בסופו של כל חודש. כן מובהר בזאת כי בעת כל שימוש בחשבון שנעשה בחריגה ממדיניות בית העסק, כהגדרתה בתנאי השימוש, החיוב כולו יחויב מכרטיס האשראי של המשתמש.

3.5 המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא משלם את יתרת הסכום באמצעות כרטיס אשראי (כהגדרתו בחוק כרטיס חיוב, תשמ"ו-1986) תקף בישראל השייך לאחת מחברות האשראי המורשות לפעול בישראל ושהינו בבעלותו, או שהינו בעל הרשאה מפורשת מבעל הכרטיס הנ"ל לביצוע הפעולות וההתחייבויות באתר ובאפליקציה. יודגש כי תנאי מקדמי לביצוע רכישה באתר ו/או באפליקציה הינו אישור חברת כרטיסי האשראי, אשר דרכה התחייב המשתמש לביצוע התשלום.

3.6 החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע עסקאות אימות (j5) בכרטיס האשראי של המשתמש. עסקת האימות נועדה לוודא את תקינות כרטיס האשראי של המשתמש והאפשרות לסליקה לפי תחזית של סכום העסקה. יודגש, כי בעת ביצוע עסקת האימות לא מתבצע חיוב כספי בפועל, אולם סכום זה יורד מהאובליגו (תקרת האשראי) של כרטיס האשראי.

3.7 בהתאם להוראות החוק וכל דין, החברה אינה שומרת את פרטי כרטיס האשראי של המשתמש, אלא מעבירה את הנתונים לסליקה באמצעות חברת "טרנזילה שירותי סליקה".

3.8 מובהר בזאת, כי ההנחות הניתנות על ידי החברה ו/או על ידי בתי האוכל עשויות להשתנות מעת לעת וכן עשוי להיות הבדל בין ההנחות הניתנות בבתי האוכל השונים ו/או בין ההנחות הניתנות להזמנת משלוח או לישיבה בבית האוכל, והכל בהתאם לשיקול דעתה של החברה ו/או בתי האוכל. עוד מובהר, כי ההנחה אשר תינתן על הזמנת משלוח תינתן רק במידה והמשתמש ביצע הזמנה דרך האתר או האפליקציה, ולא כאשר ההזמנה מתבצעת ישירות מול בית האוכל.

4. מדיניות ביטול עסקה

4.1 במידה ויעכבו ו/או ימנעו גורמים או אירועים, שאינם בשליטת החברה, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או במערכות הטלפון ו/או במערכות התקשורת בהשלמת תהליך הרכישה, רשאית החברה להודיע על ביטול העסקה (כולה או חלקה). במקרה זה ובמקרה זה בלבד, תשיב החברה למשתמש כל סכום ששולם על ידו בגין עסקה זו (כולה או חלקה), או תבטל את פעולת חיוב הכרטיס ו/או כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה העסקה.

4.2 במידה ותחול טעות בהדפסה ו/או טעות סופר ו/או פליטת קולמוס בתיאור המוצר ו/או מחירו ו/או מועדי האספקה ו/או בכל מידע אחר לגביו, רשאית החברה לבטל את העסקה שבוצעה ולבטל את פעולת חיוב הכרטיס ו/או כרטיס האשראי של המשתמש או להשיב למשתמש כל סכום ששולם על ידו בגין עסקה זו.

4.3 במידה ובוטלה עסקה על ידי המשתמש, בהתאם להוראות הדין ותקנון זה, מתחייבת החברה לזכות את חשבון הכרטיס ו/או כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה העסקה.

4.4 המשתמש רשאי בכל עת לפנות בכתב אל החברה, בבקשה כי יחסום את ההרשאות לחיוב הכרטיס ו/או כרטיס האשראי באתר ובאפליקציה, הן כתוצאה מאובדן שם המשתמש והסיסמה והן מכל סיבה אחרת ("בקשת חסימה") באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני לכתובת CS.IL@pluxeegroup.com. באחריותו של המשתמש לוודא כי בקשת החסימה התקבלה אצל החברה.

5. שירות "לשלם בנייד"

5.1 החברה מאפשרת למשתמשים לשלם לבתי אוכל באמצעות האפליקציה ("שירות לשלם בנייד"), בכפוף ובהתאם למדיניות בית האוכל הרלוונטי בלבד. מובהר, כי לא כל בתי האוכל מקבלים תשלומים באמצעות שירות זה וכי המשתמש אחראי לברר אם בית האוכל מקבל תשלום באמצעות שירות זה. החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין כל טענה, דרישה או עילת תביעה הנובעת מכך שבית העסק לא קיבל תשלום בעזרת שירות זה.

6. הוראות כלליות בדבר השימוש באתר

6.1 כל הזכויות, לרבות זכויות קניין רוחני, באתר, באפליקציה, בשירותים, בתכנים, בעיצובים, ביישומים, בכלים וברכיבים אחרים באתר ובאפליקציה, הינן של החברה ו/או של צדדים שלישיים שהרשו לחברה להשתמש בהם. המונחים "תוכן" או "תכנים" פירושם כל מידע מכל מין וסוג, לרבות (אך לא רק): כל מסמך, רשומה, תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, סרטון, קובץ קולי, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשקי משתמש, וכן כל תו, סימן, סמל וצלמית; והכל, בכל מדיום שהוא.

6.2 החברה מעניקה בזאת למשתמש רישיון שימוש מוגבל, שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה או להמחאה, לעשות שימוש אישי באתר ובאפליקציה, בשירותים ובתכני החברה, אך ורק לצרכים המתוארים באתר, באפליקציה ובתקנון; והכל בכפוף ליתר הוראות התקנון ותנאי השימוש. מעבר לאמור לעיל, החברה לא מעניקה כל זכות או רישיון, מפורש או משתמע, בקשר עם האתר, האפליקציה, השירותים ותכני החברה.

6.3 ככל שהמשתמש ישלח לחברה המלצות או השגות בקשר לאתר, לאפליקציה או לשירותים, החברה תהא רשאית לעשות בהם שימוש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי מבלי שתהיה חייבת לפצות את המשתמש בכל דרך שהיא בגין המלצה או השגה כאמור.

6.4 החברה שומרת על זכותה לשנות, להוסיף, לתקן, להתאים ולעשות כל פעולה אחרת באתר ובאפליקציה או בכל חלק מהם, בכל עת שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתמש לא תקום כל טענה כנגד החברה בנושא זה.

6.5 החברה אינה מתחייבת, בין היתר, כי (א) האתר והאפליקציה יהלמו את ציפיות או דרישות המשתמש; (ב) השירותים המוצעים באתר ובאפליקציה יינתנו בלא הפסקות וללא טעויות; (ג) האתר והאפליקציה יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה ובכל מערכת תקשורת אחרת של החברה ו/או של מי מטעמה.

6.6 מבלי לגרוע מהזכויות והסעדים הנתונים לחברה לפי כל דין, החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית לחסום את השימוש של המשתמש בכל עת וללא התראה מוקדמת, באתר, באפליקציה, בשירותים, או בכל חלק מהם, לרבות במקרה בו המשתמש או מי מטעמו ביצע איזה מהמעשים הבאים: (א) מעשה בלתי חוקי; (ב) הפרת תנאי מהתקנון; (ג) מסירת פרטי זיהוי שגויים בעת ההרשמה או לאחר מכן; או (ד) מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה או במשתמשים אחרים או בפעילות התקינה של האתר והאפליקציה.

7. שימוש אסור באתר

7.1 הנך מתחייב/ת כי בעת השימוש באתר, באפליקציה ובשירותים, לא תעשה ולא תאפשר לאחרים לעשות איזו מהפעולות הבאות: (א) שימוש באתר ובאפליקציה באופן המשנה את עיצוב האתר והאפליקציה או מחסיר תכנים כלשהם, לרבות פרסומות ותכנים מסחריים; (ב) שימוש בשמות ובסימנים המסחריים (בין אם רשומים ובין אם לאו) המוצגים באתר ובאפליקציה, מבלי לקבל את הסכמת החברה ו/או את הסכמת בעלי הזכויות בהם מראש ובכתב, לפי העניין; (ג) הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים; (ד) שימוש באתר ובאפליקציה לצרכים מסחריים; (ה) העתקה, עריכה מחדש או פרסום של תכנים המופיעים באתר ובאפליקציה; (ה) העברה בדרך כלשהי של תכנים מהאתר ומהאפליקציה; (ו) הפצת "דואר זבל" או כל שימוש שנועד להתחקות או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא; (ז) שימוש מטעם אדם אחר, התחזות לאחר או שימוש בנתונים של אחר, לרבות בכרטיס של אחר; ו- (ח) כל פעולה שהינה בניגוד להוראות הדין, או שיש בה כדי להפר זכויות של צדדים שלישיים; ולא תאפשר לאחרים לעשות איזה מהפעולות האמורות לעיל.

7.2 הנך מתחייב/ת כי בעת השימוש באתר, באפליקציה ובשירותים, לא תשלח, תשדר, תפרסם, תציג או תעלה, כל תוכן (א) שקרי או מטעה; (ב) בלתי חוקי או בלתי מוסרי, לרבות חומרי הסתה, חומרים הכוללים אלימות, גזענות, פורנוגרפיה, דברי-נאצה, איומים, וביטויים של גסות רוח; (ג) המעודד לביצוע עבירה פלילית; (ד) המהווה פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני; (ה) המהווה לשון הרע על אדם או פגיעה בפרטיותו של אדם; ו/או (ו) הכולל או נועד להפיץ וירוסים, תוכנות-עוינות ו/או כל אמצעי אחר אשר עלול לפגוע, להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש במערכות מחשב, שרתים, חומרה או תוכנה של החברה או של כל צד שלישי.

8. קישורים ופרסומים

8.1 האתר והאפליקציה עשויים לכלול קישורים לעמודים, לאפליקציות ולאתרים שונים ברשת האינטרנט אשר אינם מנוהלים ו/או מופעלים על ידי החברה ו/או על ידי מי מטעמה. החברה אינה שולטת ו/או מפקחת על עמודים, אפליקציות ואתרים כאמור, והעובדה שהחברה מקשרת לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמתה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם או לחוקיותם. החברה לא תהא אחראית לתכנים אלו, ולא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד שלישי כתוצאה מהשימוש בעמודים, אפליקציות ואתרים כאמור. השימוש בעמודים, אפליקציות ואתרים אלו כפוף לתקנון ומדיניות הפרטיות המופיעים בהם, ולא לתקנון ומדיניות הפרטיות של החברה.

8.2 אין ליצור קישורים לאתר ולאפליקציה מכל אתר אינטרנט המכיל תכנים לא חוקיים או המעודדים פעילות בלתי חוקית, לרבות תכנים המעודדים גזענות, הפליה, אלימות או תכנים פורנוגראפיים או פוגעניים אחרים, או כאלו המהווים פגיעה בפרטיות או בשם הטוב של צדדים שלישיים.

8.3 האתר והאפליקציה עשויים לכלול מידע מסחרי הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים ובתי אוכל. פרסום מידע מסחרי כאמור באתר ובאפליקציה, לרבות מידע על בתי אוכל, אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים. החברה ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות לתוכן המידע המסחרי או הפרסומות באתר ובאפליקציה, והאחריות היחידה לתוכן הפרסומות והמידע המסחרי חלה על המפרסמים ו/או בתי האוכל. כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר ובאפליקציה תבוצע ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר, והחברה לא תהא צד לכל עסקה כזאת.

9. העלאת תמונות לאתר/לאפליקציה על ידי בתי אוכל

9 תמונות המנות המוצגות באתר ובאפליקציה הן להמחשה בלבד ופרטי בתי האוכל, הינן באחריות בתי האוכל ואינן מחייבות את החברה כלל ועיקר. ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל על ידי בתי אוכל, לרבות הבדלי גוונים.

9.2  תמונות המנות מוצגות באתר בהתאם להסכמים בין החברה לבין בתי אוכל. זכויות היוצרים בתמונות שייכים לבתי האוכל, שהתירו לחברה לעשות בהם שימוש. המשתמש מתחייב שלא להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את התמונות ו/או לעשות בהן כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מאת החברה, מראש ובכתב.

9.3  החברה אינה אחראית לכל שימוש של המשתמש בתמונות המנות המוצגות באתר ו/או הסתמכותו עליהן.

9.4  החברה אינה אחראית בשום צורה ו/או אופן לתמונות המועלות לאתר על ידי בית אוכל. בית האוכל אחראי באופן מלא באשר לכל נזק, אם וככל שייגרם כתוצאה מהעלאת תמונה על ידו, ובכלל זה אחראי לכל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה מכל צד ג' שהוא בקשר לתמונה שהעלה לאתר החברה וכן יהא מחויב לשפות ולפצות את החברה בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או תשלום, אשר תישא בו בקשר לכך במישרין ו/או בעקיפין. למשתמש לא תהיה שום טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה בגין העלאת תמונות לאתר על ידי בתי אוכל.

9.5  החברה רשאית להפעיל נוהל "הודעה והסרה" כמפורט בסעיף 13 להלן בכל מקרה של חשד להפרת זכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל זכות אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ותהא לה הזכות להסיר את התמונה, באופן מיידי ו/או בכל שלב, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

10. תנאי שימוש

10.1 המשתמש מכיר ומסכים לתנאי השימוש בשירותים אשר זמינים בכתובת cibus.pluxee.co.il . כניסה לאתר ו/או לאפליקציה ועצם השימוש בהם מעידים על הסכמתך גם לתנאי השימוש.

10.2 לפי תנאי השימוש המשתמש יוכל לעשות שימוש בשירותים באמצעות אחת או כל האפשרויות הבאות: אתר ההזמנות, האפליקציה, הכרטיס/תג עובד. בשירות Cibus | Pluxee הכרטיס יחולק למשתמש על ידי החברה ו/או הישות המשפטית בה הוא עובד, אשר התקשרה בהסכם למתן שירותים עם החברה (להלן: "בית העסק" ו"ההסכם", בהתאמה). בהתאם להסכם, רכישת מוצרי מזון ממסעדות בהסדר באמצעות הכרטיס או תג העובד תחוייב בחשבון המשתמש ע"י חשבון בית העסק, הכל בכפוף ובהתאם להגדרות הקבועות בהסכם, לרבות מגבלת סכום לביצוע עסקאות בכל כרטיס או תג עובד על ידי המשתמש, בהתאם למדיניות בית העסק.

10.3 מדיניות בית העסק, כהגדרתה בתנאי השימוש, היא מדיניות השימוש בשירות לרבות גובה הסכום בו המשתמש יכול לעשות שימוש, השעות והימים בהם ניתן להשתמש בשירות וכל הגבלה או תניה אחרת אשר נקבעת באופן אקסקלוסיבי על ידי בית העסק ואשר לו הזכות לשנותה בכל עת ומפעם ולפעם בהתאם לשיקול דעתו. החברה אינה משפיעה ואינה מתיימרת להשפיע על מדיניות בית העסק והיא לא תהא אחראית על שום שימוש בשירות ו/או בכרטיס בניגוד למדיניות בית העסק.

11. מדיניות פרטיות

חברת פלאקסי ישראל בע”מ, ח.פ. 51-276870-6 (“החברה”) אשר מנהלת ומפעילה את אתר  cibus.pluxee.co.il / consumers.pluxee.co.il (“האתר”) ואת אפליקציית Cibus Pluxee ("האפליקציה") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר, ותפעל בהתאם למדינית הפרטיות המפורטת להלן ועל פי הוראות כל דין.

מדיניות פרטיות זו הינה חלק מתקנון האתר והאפליקציה אשר זמין בכתובת cibus.pluxee.co.il . למעט אם הוגדר אחרת, למונחים המוגדרים בתקנון תהיה משמעות זהה, כפי שזו מתוארת בתקנון.

מדיניות הפרטיות המלאה שלנו נועדה לספק לך תמונה רחבה וטובה ככל הניתן בקשר למידע האישי שנאסף על ידינו והאופן שבו אנחנו משתמשים בו ושומרים עליו. החברה מתחייבת כי היא נוקטת ותמשיך לנקוט במגוון רחב של אמצעים שמטרתם להבטיח שהמידע האישי שלך יהיה מוגן, וזאת בהתאם ובכפוף להוראות הדין החלות בהקשר זה.

11.1. המידע שאנו אוספים

אנו מעוניינים להבהיר לך מהו סוג המידע שאנו אוספים כאשר נעשה שימוש בשירותים שלנו. כיצד החברה אוספת אותו, עושה בו שימוש, משתפת אותו עם צדדים שלישיים, שומרת עליו, מעבדת אותו וכיוצ"ב. ככלל מטרת איסוף המידע הינה שיפור השירות והענקת שירות טוב יותר ככל שניתן.

11.1.1 במסגרת השימוש באתר או הרישום לשירותים המוצעים בו, הנך עשוי להתבקש למסור לחברה את הפרטים הבאים או חלקם אודותיך, לרבות שם, כתובת דוא”ל, מספר טלפון, כתובת פרטית, כתובת בעבודה, פרטי כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות ופרטים מזהים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת. יודגש כי לא חלה עליך חובה על-פי חוק למסור מידע זה לחברה, וכי המידע נמסר ויימסר מרצונך ובהסכמתך המלאים.

11.1.2 כמו כן, בעת השימוש באתר ובאפליקציה יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, אופן שימושך באתר ובאפליקציה, כתובת ה-IP שלך, מיקומך, בתי עסק בהם אכלת, מוצרים ושירותים שרכשת, מידע או פרסומות שקראת באתר ו/או באפליקציה, העמודים שבהם צפית, ההצעות שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך ועוד.

11.2. השימוש במידע

11.2.1 השימוש במידע כאמור ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ובכפוף להוראות הדין החלות בהקשר זה, וזאת למטרות המפורטות להלן: (א) על מנת לתפעל ולנהל את האתר והאפליקציה והשירותים המוצעים בו; (ב) על מנת להעניק לך שירות ולשמור איתך על קשר; (ג) על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים וליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות ולציפיות המשתמשים וכן לשנות או לבטל שירותים קיימים; (ד) כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת השימוש באתר ובאפליקציה לתחומי ההתעניינות שלך; ו- (ה) לכל מטרה אחרת, המפורטת בתקנון או במדיניות פרטיות זו.

11.2.2 בטיחות המידע האישי שלך חשובה לנו. אנו פועלים לפי הסטנדרטים הקבועים בחוק ובהתאם להוראות הדין החלות בהקשר זה, כדי להגן על המידע האישי שהגשת לנו, הן בשלב ההעברה והן מהרגע שהוא התקבל. הפרטים והמידע אודותיך לא יימסרו לידי צדדים שלישיים ללא הסכמתך מראש, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו. על אף האמור לעיל, החברה רשאית להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף אודותיך במקרים המפורטים להלן: (א) לנותני שירותים של החברה, לרבות ספקי שירותי ענן על מנת שהחברה תוכל לאחסן ו/או לעבד את המידע וכן להעניק לך את השירותים, בהתאם למטרות המפורטות בסעיף ‎2.1 לעיל; (ב) במקרה שתפר את תקנון האתר והאפליקציה או תבצע באמצעות האתר ו/או האפליקציה, או בקשר איתו, פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה; (ג) אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי; (ד) במקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של אחר; (ה) אם מדובר במידע סטטיסטי אודות השימוש באתר ו/או באפליקציה, אשר אינו מזהה אותך באופן אישי; ו- (ו) במקרה של מכירת מניות החברה או עיקר נכסיה, ככל שהעברת המידע דרושה לצורך ביצוע עסקה כאמור.

11.3. שימוש ב-Cookies וכלי ניטור ומעקב של צדדים שלישיים

11.3.1 האתר משתמש ב’עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. ‘עוגיות’ (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה “חלונות” ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב’ מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. ה-Cookies מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש באתר במידה ועליך להירשם. המידע ב- Cookies מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שמחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

11.3.2. אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

11.3.3. האתר משתמש ב-Cookies של צדדים שלישיים, כמפורט להלן:

Facebook - במטרה לניתוח פעילות ופרסום

בלינק: https://he-il.facebook.com/privacy/policies/cookies/?entry_point=cookie_policy_redirect&entry=0; https://he-il.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0

Google -במטרה לניתוח פעילות ופרסום

בלינק: https://policies.google.com/privacy?hl=iw; https://policies.google.com/technologies/ads?hl=iw

LinkedIn -במטרה לניתוח פעילות ופרסום

בלינק: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

11.3.4 כמו כן, האתר והאפליקציה עושה שימוש בתוכנת צד ג׳ (Hotjar), אשר מנטרת התנהגות משתמשים ומקליטה מידע, בין היתר, כדי לעקוב אחר דפוסי הפעילות שלך באתר ובאפליקציה, לשפר את השירותים ולהציע לך תכנים שעשויים לעניין אותך. יובהר, כי המידע הנאסף באמצעות כלי ניטור ומעקב זה הוא סטטיסטי במהותו ולא מבוצעת פעולת ניטור ו/או הקלטה של פרטים אישיים ו/או פרטי כרטיס אשראי שלך.

11.4 אתרים אחרים

האתר והאפליקציה עשויים לכלול קישורים לעמודים, לאפליקציות ולאתרים שונים ברשת האינטרנט אשר אינם מנוהלים ו/או מופעלים על ידי החברה ו/או על ידי מי מטעמה. ודגש כי כל אתר כזה של צד שלישי עשוי לאסוף את הנתונים האישיים שלך ולהשתמש בהם באופן שונה מהחברה. החברה אינה שולטת ו/או מפקחת על עמודים, אפליקציות ואתרים כאמור. השימוש בעמודים, אפליקציות ואתרים אלו כפוף לתנאי הפרטיות המופיעים בהם, ולא לתנאי הפרטיות של החברה ועל כן החברה אינה נושאת באחריות לכל פעולה הקשורה למידע הנאסף באתרים אחרים.

11.5 אבטחת מידע

החברה עושה שימוש במערכות אבטחת מידע כדי למנוע גישה בלתי מורשית למידע שבידיה. עם זאת, אין באפשרות החברה להבטיח שהאתר והשירותים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן על ידה, ובכפוף להוראות כל דין, היא לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם עקב חדירה למידע המוחזק בידיה.

11.6 שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות בין היתר בשים לב לשינוי בהוראות הדין החלות בהקשר זה. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

11.7 אחסון ועיבוד המידע

המידע שהחברה אוספת נשמר במאגרי המידע של החברה. החברה עשויה לאחסן ולעבד מידע באתרים שונים ברחבי העולם, לרבות באתרים המבוססים על טכנולוגיית ענן. בעצם השימוש באתר מסכים המשתמש לאחסון ו/או עיבוד המידע כאמור בכלל, ושמירת המידע ב"ענן" בפרט.

12. אחריות ושיפוי

12.1 השימוש באתר ובאפליקציה הוא על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. האתר, האפליקציה, השירותים והתכנים באתר ובאפליקציה מוצעים כמות שהם (As Is), ללא אחריות מכל סוג שהוא. אלא אם נאמר במפורש אחרת בתקנון זה או בתנאי השימוש, החברה או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי, ישירה או עקיפה, כספית או אחרת, לכל תוצאה שתנבע מהשימוש באתר, באפליקציה, בשירותים או בביצוע עסקאות ואירועים, לרבות כתוצאה מהסתמכות על המידע המפורסם באתר ובאפליקציה (בין אם פורסם על ידי החברה או צדדים שלישיים). לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה ו/או עילת תביעה כלפי החברה או מי מטעמה בקשר לאתר ולאפליקציה, לרבות זמינות התכנים בהם, תקלות, תוצאות השימוש בו וכיוצא באלה, וככל שיש או שעשויה להיות למשתמש כל טענה כאמור, בין אם ידועה לו ובין אם תיוודע לו בעתיד, הוא מוותר עליה באופן בלתי חוזר.

12.2 כל שינוי ו/או עדכון בפרטי ובתפריטי בתי האוכל ובמנות המוגשות בבתי האוכל, אשר מסופקות כחלק מהעסקאות ו/או האירועים, הוא על אחריות בתי האוכל ואינו באחריות החברה או מי מטעמה.

12.3 מובהר בזאת כי ההתקשרות לצורך ארגון אירוע נעשית ישירות בין המשתמש לבין בתי האוכל, והחברה או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי על טיב האירועים ואיכותם ו/או טיב המזון המוגש, לרבות באירועים, כאשר כל הנ"ל הינם באחריות בית האוכל הרלוונטי. דמי ביטולו של האירוע ייקבעו על פי תקנון ביטול האירועים אשר זמין בכתובת myconsumers.pluxee.co.il.

12.4 כל תלונה ו/או תביעה ו/או דרישה שתהיה למשתמש ו/או למי מטעמו, לרבות פיצוי או שיפוי, אשר מקורה במעשה ו/או במחדל של בתי האוכל ו/או שמקורה בתפריט המוצג בבתי האוכל ו/או באופן ובמועד ביצוע העסקאות והאירועים על ידי בתי האוכל, תהא באחריות בית האוכל והחברה לא תישא באחריות כלשהי לכל מעשה ו/או מחדל כאמור.

12.5 על אף כל הוראה אחרת לעיל ולהלן, יודגש בזה כי החברה אינה עוסקת בתחום המזון ואינה ולא תהא אחראית בשום נקודת זמן, במישרין ו/או בעקיפין לרבות לכל עניין ו/או נושא הנוגע למזון עצמו, מכירתו, כשרותו, טיבו וכן התאמתו לתיאור במידע שניתן ביחס אליו; המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי החברה  מפעילה מיזם בתחום הפרסום, המכירה והשיווק ומתן שירות לארגונים וחברות (בעיקר בתחום ההסעדה הארגונית) וכאמור אינה עוסקת בתחום המזון, ולפיכך הינו מאשר ומסכים כי יחולו, בין היתר, ההוראות שלהלן:

החברה אינה ולא תהיה אחראית בשום נקודת זמן לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד, אשר יגרמו למשתמש ו/או למי מטעמו בכל הקשור ו/או הנוגע לסימון ו/או לתיוג המזון (לרבות כזה המופיע לצד מנות המזון), לרבות בשל העובדה כי אלה נכתבו על ידי בית האוכל/ספק המזון/המסעדן ו/או ואלה בהנחיותיו/הוראותיו, וככאלה כל הנתונים ביחס למזון בכלל וסימונו/תיוגו כנ"ל אינם מחייבים את החברה עצמה.

החברה אינה מעורבת בהכנת המזון ו/או ברכישת חומרי הגלם להכנתו והסימון מוצג על בסיס מידע שהתקבל מבית האוכל/ספק המזון/המסעדן בלבד. כך לדוגמא, מקום שנכתב כי המזון "ללא גלוטן" הדברים נעשים לבקשת בית האוכל ללא שיש בידי החברה אפשרות לבדוק עובדה זו ולאמת אותה; האמור יחול בהתאמה גם בכל הקשור ו/או הנוגע לנושאי כשרות המזון, כאשר החברה אינה ולא תהיה אחריות גם לנושא זה.

לחברה אין ולא תהא כל אחריות במישרין ו/או בעקיפין לכל מחדל ו/או נזק ו/או פגיעה בריאותית כתוצאה מאכילתו של המזון; כל תלונה ו/או תביעה ו/או דרישה שיפנה משתמש לחברה, אשר מקורה במעשה ו/או במחדל של בית האוכל הקשור לסימון ו/או תיוג מוטעה של המזון המוצג תהיה באחריותו הבלעדית של בית האוכל והחברה לא תישא באחריות כלשהי בגין מעשה ו/או מחדל כאמור.

12.6 כל תלונה ו/או תביעה ו/או דרישה שתהיה למשתמש ו/או למי מטעמו, לרבות פיצוי או שיפוי, אשר מקורה במעשה ו/או במחדל של המשתמש שמקורה בחריגה ממדיניות בית העסק, תהא באחריות המשתמש והחברה לא תישא באחריות כלשהי לכל מעשה ו/או מחדל כאמור.

12.7 רשימת בתי האוכל המופיעה באתר ובאפליקציה מתעדכנת מעת לעת ויתכנו שינויים בהסדרי החברה עם בתי האוכל, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי, ישירה או עקיפה, כספית או אחרת, במידה ומשתמש הגיע לבית אוכל שנסגר או שאינו כלול יותר במסגרת השירותים.

12.8 על אף כל הוראה אחרת לעיל ולהלן, יודגש בזה כי פלאקסי אינה עוסקת בתחום המזון ואינה ולא תהא אחראית בשום נקודת זמן, במישרין ו/או בעקיפין לרבות לכל עניין ו/או נושא הנוגע למזון עצמו, מכירתו, טיבו וכן התאמתו לתיאור במידע שניתן ביחס אליו; פלאקסי מפעילה מיזם בתחום הפרסום, המכירה והשיווק ומתן שירות לארגונים וחברות (בעיקר בתחום ההסעדה הארגונית) וכאמור אינה עוסקת בתחום המזון, ולפיכך יחולו, בין היתר, ההוראות שלהלן:

12.8 פלאקסי אינה ולא תהיה אחראית בשום נקודת זמן לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד, אשר יגרמו למשתמש ו/או למי מטעמו בכל הקשור ו/או הנוגע לסימון ו/או לתיוג המזון (לרבות כזה המופיע לצד מנות המזון), לרבות בשל העובדה כי אלה נכתבו על ידי בית העסק/ספק המזון/המסעדן ו/או ואלה בהנחיותיו/הוראותיו, וככאלה כל הנתונים ביחס למזון בכלל וסימונו/תיוגו כנ"ל אינם מחייבים את פלאקסי עצמה..

12.8 פלאקסי אינה מעורבת בהכנת המזון ו/או ברכישת חומרי הגלם להכנתו והסימון מוצג על בסיס מידע שהתקבל מבית העסק/ספק המזון/המסעדן בלבד. כך לדוגמא, מקום שנכתב כי המזון "ללא גלוטן" הדברים נעשים לבקשת המסעדן ללא שיש בידי פלאקסי אפשרות לבדוק עובדה זו ולאמת אותה;

12.8 פלאקסי אין ולא תהא כל אחריות במישרין ו/או בעקיפין לכל מחדל ו/או נזק ו/או פגיעה בריאותית כתוצאה מאכילתו של המזון; כל תלונה ו/או תביעה ו/או דרישה שיפנה משתמש לפלאקסי, אשר מקורה במעשה ו/או במחדל של בית העסק הקשור לסימון ו/או תיוג מוטעה של המזון המוצג תהיה באחריותו הבלעדית של בית העסק ופלאקסי לא תישא באחריות כלשהי בגין מעשה ו/או מחדל כאמור.

12.9 המשתמש מתחייב בזאת לפצות ולשפות את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק אשר יגרם לה כתוצאה מהשימוש באתר, באפליקציה או בשירותים על ידי המשתמש, לרבות בגין כל מעשה או מחדל מצד המשתמש בניגוד להוראות תקנון זה, ולרבות בגין כל טענה, דרישה או עילת תביעה של צד שלישי הנובעים מכל מעשה או מחדל של המשתמש.

13. הודעה והסרה

13.1 החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר ומהאפליקציה, בין היתר, תכנים אשר לטענת צדדים שלישיים מפרים את זכויות הקניין הרוחני שלהם או זכויות אחרות. אם הנך סבור כי תוכן מסוים המופיע באתר או באפליקציה מפר את זכויות הקניין הרוחני שלך, או של צד שלישי, או מפר הוראה אחרת מתקנון זה, הנך מתבקש לפנות בדואר אלקטרוני לכתובת cs.il@Pluxee.com ולציין את הפרטים הבאים: (א) פרטיך המלאים ופרטי ההתקשרות עמך (שם מלא, כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני); (ב) זיהוי מדויק של התוכן שלטענתך מפר זכויות והסבר מפורט כיצד הוא מפר זכויות; ו- (ג) הצהרה חתומה שלך, כי למיטב ידיעתך המידע שנמסר על ידך מלא ונכון. החברה תגיב לפי שיקול דעתה לאחר בחינת הדברים ושומרת על זכותה לקבל הבהרות ו/או פרטים נוספים ממך בקשר עם האמור טרם גיבוש החלטה.

14. כללי

14.1 החברה עשויה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, לשנות מעת לעת את מבנה האתר והאפליקציה, המראה והעיצוב שלהם, את היקפם וזמינותם של השירותים, ותהיה רשאית לגבות תשלום בעד שירותים כאלה או אחרים לפי שיקול דעתה הבלעדי או לשנות כל דבר ו/או היבט אחר הכרוך באתר ובאפליקציה (לרבות הפסקה מוחלטת של השירותים הניתנים באמצעותם), והכל כאמור - מבלי להודיע על כך מראש. מעצם טיבם, שינויים כאמור עלולים להיות כרוכים בתקלות ובאי-נוחות. לא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב או אגב ביצועם.

14.2 החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את הוראות התקנון, כולן או מקצתן, ללא צורך במתן הודעה מראש. כל עדכון לתקנון יחייב את כל משתמשי האתר והאפליקציה החל ממועד פרסומו באתר ובאפליקציה.

14.3 על השימוש באתר ובאפליקציה, לרבות כל סכסוך, מחלוקת או הליך משפטי הקשור לתקנון זה, תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בכל הליך משפטי הנוגע לשימוש באתר ובאפליקציה או לתקנון זה, תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, בין במישרין ובין בעקיפין, יהיה בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב - יפו.

14.4 התקנון מהווה את ההסכם המשפטי המלא בינך ובין החברה בקשר לשימוש שלך באתר ובאפליקציה.

14.5 במידה וייקבע שחלק כלשהו מהתקנון אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר התקנון יישאר בתוקפו ככתבו וכלשונו.

להצטרף לסיבוס

ארוחות, הנחות והטבות ב-9,500+ מסעדות ובתי עסק! כדי לשמוע עוד על כל מה שיש לסיבוס לתת לכם, נשמח לחזור אליכם.

בתור מי תצטרפו?
מחפשים עוד סיבות?
עשינו תיאבון לסיבוס במשרד?
הצטרפו ל-5,300 חברות שכבר נהנות מאוכל טוב ועוד המון הטבות
שדות המסומנים ב* הינם שדות חובה
Boost your employees
הצטרפו לנבחרת המסעדות של סיבוס
השאירו פרטים כדי להתחיל ליהנות מחשיפה יומיומית לעשרות אלפי לקוחות
שדות המסומנים ב* הינם שדות חובה
Boost
your
business